Samstarfssamningur

Samfok er með samstarfssamning við Reykjavíkurborg og fær 8 milljónir kr. á ári til að sinna þeim verkefnum sem fram koma í samningnum. Samstarfssamningurinn gerir samtökunum kleift að vera með starfsmann í hlutastarfi og leigja skrifstofu.

 

 

Samningur Skóla- og frístundasviðs og SAMFOK

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609 og SAMFOK (Samtök foreldra grunnskólabarna í Reykjavík), kt. 551184-0729 gera með sér svofelldan
SAMSTARFSSAMNING

1. gr.
Markmið

Markmið samnings þessa er að styrkja starf grunnskólanna í Reykjavík á jákvæðan hátt með öflugu og góðu samstarfi foreldra og skóla. Mikilvægt er að foreldrar séu í góðu samstarfi við grunnskólana, séu virkir þátttakendur í námi og starfi barna sinna og eigi þess kost að eiga hlutdeild í mótun bekkja- og skólabrags. Að því skal unnið með því að:

a. Miðla fræðslu og upplýsingum til skólaforeldra í því skyni að auka hlutdeild þeirra í skólastarfi barna sinna.
b. Efla og styðja við starf bekkjarfulltrúa.
c. Efla og styðja starf foreldrafélaga.
d. Efla og styðja starf foreldra sem sæti eiga í skólaráðum.
e. Efla og auka samstarf milli skólastjórnenda og foreldra.

 

2. gr.
Samstarf

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar lítur á SAMFOK sem samstarfsaðila og fulltrúa stjórna foreldrafélaga og fulltrúa foreldra í skólaráðum í grunnskólunum í Reykjavík. SAMFOK tekur að sér að starfa í samræmi við fyrstu grein þessa samnings. Sérstök áhersla verður lögð á skóla þar sem foreldrasamstarf stendur höllum fæti að mati beggja samningsaðila.

 

3. gr.
Fjárhæð styrks og skyldur samningsaðila

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar styrkir SAMFOK um 10.000.000.-kr á árinu 2018. Styrkurinn skal greiddur með tveimur jöfnum greiðslum, þann 15. maí og 15. ágúst , að uppfylltum öllum skilyrðum samningsins á fyrsta samningsárinu, s.s. skil ársskýrslu fyrir árið 2017 eigi síðar en 1. júní ásamt yfirliti yfir stöðu verkefna það sem af er árinu 2018. Á síðari tveimur samningsárunum er fyrri greiðslan greidd þann 15. janúar og sú síðari 15. júní. Greitt er inn á bankareikning SAMFOK, reikningsnúmer 334-26-8008.

SAMFOK leggur fram starfsáætlun í samræmi við stefnu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar fyrir 15. október ár hvert, þar sem fram komi stefnumarkandi skref á árinu. SAMFOK skal kynna stöðu verkefna á fundi með skóla- og frístundasviði, annars vegar með yfirliti yfir stöðu verkefna áður en fyrri greiðsla ársins er greidd 15. maí og hinsvegar með ársskýrslu fyrir liðið ár eigi síðar en 1. júní ár hvert.

 

4. gr.
Verkefni SAMFOK á grundvelli styrks.

Verkefni SAMFOK á grundvelli styrksins skv. 3. gr. eru eftirfarandi:

a. Veita upplýsingar öllum þeim grunnskólaforeldrum í Reykjavík sem óska leiðbeiningar og ráðgjafar hvort sem er í síma eða í gegnum tölvupóst.
b. Annast fræðslu og ráðgjöf til fulltrúa grunnskólaforeldra hvort sem er bekkjarfulltrúa, stjórna foreldrafélaga eða fulltrúa í skólaráðum, m.a. með námskeiðum og fræðslufundum.
c. Veita foreldrafélögum og skólastjórnendum ráðgjöf og stuðning, sérstaklega þar sem foreldrasamstarf stendur höllum fæti.
d. Annast gerð og uppfærslu netfangalista yfir foreldrafélög og skólaráð í grunnskólum í Reykjavík í samvinnu við skóla- og frístundasvið.
e. Taka þátt í stefnumótun Reykjavíkurborgar sem varðar skóla- og frístundamál þegar þess er óskað og koma sjónarmiðum foreldra á framfæri við yfirvöld.
f. Efla samvinnu á milli foreldrafélaga í einstökum hverfum með því að koma á tengslum innan skólahverfa og skapa foreldrum samstarfsvettvang þar sem miðlað er reynslu og þekkingu.
g. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar sendir tölvupóst til foreldra fyrir SAMFOK tvisvar á ári, í september til að kynna vetrardagskrá og í maí til að boða aðalfund.

 

5. gr.
Endurkrafa vegna ofgreiðslu eða vanefnda

Komi í ljós að skóla- og frístundasvið hafi ofgreitt styrkfjárhæð af einhverjum ástæðum, t.d. vegna rangra upplýsinga eða mistaka mun skóla- og frístundasvið lækka styrkfjárhæð til samtakanna við næstu greiðslu sem því nemur eða krefjast endurgreiðslu.

Verði um vanefndir að ræða á skyldum annars hvors samningsaðila skv. samningi þessum er gagnaðila heimilt að rifta samningnum, þ.m.t. afturkalla styrkloforð og/eða krefjast endurgreiðslu, án frekari fyrirvara eða aðvarana. Áður en til riftunar kemur skal samningsaðili þó hafa skorað á gagnaðila að bæta úr vanefndinni innan hæflegs frests.

 

6. gr.
Reglur, gildistími og uppsögn

Samningur þessi gildir fyrir árið 2018. Samningurinn framlengist sjálfkrafa um eitt ár í senn, næstu tvö árin þar á eftir, ef veitt verður fé til verkefnisins í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Gerður er fyrirvari af hálfu Reykjavíkurborgar um að fjárveitingar skóla- og frístundasviðs eru gerðar með fyrirvara um fjárheimildir skv. fjárhagsáætlun á hverju ári eftir fyrsta ár samningsins. Til samræmis við framangreinds rennur samningurinn út 31. desember 2020.

Samningurinn er uppsegjanlegur á gildistímanum af hálfu beggja samningsaðila með 6 mánaða fyrirvara og miðast uppsögn við mánaðamót.

Um samning þennan fer eftir reglum Reykjavíkurborgar um styrki og skal geta þess í kynningarefni SAMFOK að félagið njóti styrks frá Reykjavíkurborg.
Skv. reglum Reykjavíkurborgar um styrki skulu þeir, sem njóta styrkja frá Reykjavíkurborg, skila kyngreindum gögnum um þá sem eftir atvikum veita eða njóta tiltekinnar þjónustu eða gæða vegna styrkveitingarinnar. Sérstaklega skal greint frá því hvaða áhrif styrkurinn hefur á stöðu jaðarsettra hópa fólks, sbr. mannréttindastefnu Reykjavíkur. Greinargerðinni skal skilað á sérstöku eyðublaði http://www.reykjavik.

Skv. mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar eru styrkir borgarinnar bundnir því skilyrði að unnið sé gegn mismunum og að jafnrétti. Mannréttindaráð Reykjavíkurborgar getur krafið viðtakanda styrks um greinargerð um ráðstöfun hans til að fylgjast með því að hann sé nýttur á jafnréttisgrundvelli.

Óski annar hvor samningsaðila eftir áframhaldandi samningi eftir að gildistíma lýkur skal hann koma því á framfæri hið minnsta þremur mánuðum áður en samningurinn rennur út þann 31. desember 2020.

 

7. gr.
Rísi ágreiningur um efni og/eða túlkun samnings þessa skal reka ágreiningsmál fyrir héraðsdómi Reykjavíkur.
Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, sitt handa hvorum aðila.